Udruženje Žene za Žene International je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2001. godine. Od tada ŽzŽI direktno je pomogla 80.000 žena kroz programsku i finansijsku podršku u više od 50 zajednica različite etničke i vjerske strukture širom BiH. Kroz naš rad formirano je 30 udruženja žena u BiH sa kojima i danas imamo saradnju.

U posljednjih nekoliko godina, došli smo do zaključka da se sve više žena, a posebno mladih žena i djevojaka, još uvijek suočava sa višestrukim slojevima diskriminacije, nedostatkom kvalitetnog formalnog i neformalnog obrazovanja, posebno u manjim i ruralnim sredinama, nedostatkom umrežavanja sa ključnim akterima  i nedostatkom neophodnih vještina što za posljedicu ima da dosta mladih djevojaka i žena u BiH ostaju nepripremljene za tržište rada, građansko angažovanje i aktivizam, što ih čini osjetljivom kategorijom u smislu siromaštva i socijalne isključenosti, te ih onemogućava da ostvare svoj potencijal i ostvare utjecaj u svojim lokalnim zajednicama.

VIZIJA

Žene za Žene vide svijet u kome nema žrtava nasilja, siromašnih, nepismenih, društveno isključenih i gdje svi članovi zajednice potpuno i ravnopravno učestvuju u procesima koji im osiguravaju ekonomsku, političku i društvenu nezavisnost i gdje svi imaju slobodu da odrede životne uslove i budućnost, te da teže zadovoljavanju vlastitih potencijala.

MISIJA

Žene za Žene podržava žene BiH u njihovim naporima da poboljšaju ekonomski, politički i društveni položaj, te da aktivno učestvuju u donošenju odluka kako u svojoj porodici tako i u zajednici.